පොට් සිටිය හැලේ

Political

ජනාධිපතිවරයා පසුගිය 25 වෙනිදා ජාතිය අමතා කළ කථාවේදී කොළඹ පොට් සිටි ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව කිසිවක් ප‍්‍රකාශ නොකිරීම සම්බන්ධව දේශපාලන විචාරකයෝ දැඩි විමතිය පලකරති.

ආණ්ඩුවේ ප‍්‍රකාශකයන් පසුගිය කාලය පුරාම ප‍්‍රචාරය කළේ මෙම ව්‍යාපෘතිය මේ රටේ සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් ඓතිහාසික හැරවුම් ලක්ෂයක් වන බවය. වරාය නගර කොමිෂන් සභාව සම්මත කර ගැනීම වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව දැවැන්ත ප‍්‍රචාරයක් ද දියත් කර තිබිණි.

මාසයකට පමණ පෙර මේ ආකාරයේ විශාල බර තැබීමක් කළ පොට් සිටි නගර ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා ජාතිය අමතා කළ කථාවේදී ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව කළ විග‍්‍රහයට එය ඇතුළත් කර නොගැනීම පිළිබඳව බලවත් විමතිය පළ කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *