ගෝඨභයගේ වසරක් තුළ ආර්ථිකය කම්බස් කළ හැටි මෙන්න..!

Breaking News

පසුගිය 2020 වසරේදී රජයේ ශුද්ධ ණය ගැනීම් ඇතුළු සමස්ත වගකීම් ප්‍රමාණය රුපියල් කෝටි 2,70,645කින් ඉහල ගොස් ඇති අතර උත්පාදනය කළ මුළු වත්කම් ප්‍රමාණය රුපියල් කෝටි 47,222කට ආසන්න වන බව මුදල් අමාත්‍යංශයේ 2020 වර්ෂික වාර්තාවේ දත්තවලින් අනාවරණය වේ.

එම වසරේ සමස්ත වගකීම් ඉහලයාමට සාපේක්ෂව වත්කම් ඉහල ගොස් ඇත්තේ 17.44%කින් පමණි. පසුගිය වසර අවසන්වන විට රජයේ සමස්ත වගකීම් ප්‍රමාණය රුපියල් ට්‍රිලියන 15.321ක් (රුපියල් කෝටි 15,32,165) වන අතර සමස්ත වත්කම්වල වටිනාකම රුපියල් ට්‍රිලියන 2.671ක් (රුපියල් කෝටි 2,67,146) වී තිබේ.

වසර 2019 අවසන්වන විට රජයේ සමස්ත වත්කම් ප්‍රමාණය රුපියල් ට්‍රිලියන 2.199ක් (රුපියල් කෝටි 2,19,925) වී තිබූ අතර සමස්ත වගකීම් ප්‍රමාණය රුපියල් ට්‍රිලියන 12.615ක් (රුපියල් කෝටි 12,61,520) වී තිබිණි.

මේ අනුව, 2019 වසර අවසන් වන විට රජයේ සමස්ත ණය ඇතුළු වගකීම් සම්බන්ධ ඒක පුද්ගල ආසන්න වශයෙන් 576,000ක් වූ අතර එය 2020 අවසන් වන විට 699,600 ඉක්මවා තිබිණි. වසරක් තුළදී ඒක පුද්ගල සමස්ත වගකීම් ප්‍රමාණය 123,600 කින් ඉහල ගොස් තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *