ගැබිණි මව්වරුන්ගේ පෝෂණ දීමනවා යළිත් නවතී

Local

ලංකා සතොසින් මෙතෙක් ලබාදුන් ගර්භණී මව්වරුන්ගේ පෝෂණ දීමනා භාණ්ඩ මල්ල අත්හිටුවා ඇති බව වාර්තා වේ.

පසුගිය 2015 වසරේ සිට කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබූ මාසිකව රුපියල් 2000ක් බැගින් වන මාසික භාණ්ඩ මල්ලක් ලෙස ගර්භණී මව්වරුන් සඳහා ලබා දුන් රුපියල් 20,000ක් වටිනා පෝෂණ දීමනාව මෙලෙස අත්හිටුවා ඇත. එය අත්හිටුවා ඇත්තේ මුදල් නොමැති නිසා බවද වාර්තා වේ.

මෙම පෝෂණ දීමනවා දරු ප්‍රසූතියට පෙර මාස පහකුත් දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු මාස පහකුත් ලෙස මාස 10ක් පුරා ලබාදුන් අතර වත්ම්න රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව බලයට පැමිණෙන විට එය ලබා දෙමින් තිබුණේ කෝප් සිටි හරහාය. තවමන් ආණ්ඩුව බලයට පැමිණීමෙන් පසු එය මාස ගණනාවක් අත්හිටුවා තිබූ අතර පසුව එය සතොස මගින් ලබාදීම ආරම්භ කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *