රාජ්‍ය සේවයට අපි බඳවා ගත් උපාධිධාරීන් 58000ම ස්ථීර කරනවා

Political

රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගත් අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් ස්ථිර සේවයට බඳවා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කර ඇතැයි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය රෝෂාන් රණසිංහ පවසයි.
රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළේ, ස්ථීර සේවයට බඳවා ගැනීමෙන් පසු රු. 41,000 ක වැටුපක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බවයි.

උපාධිධාරීන්ගේ අනාගතය හැමදා සුරක්ෂිත කළේ රාජපක්ෂ රජය බව ද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ය.

තව ද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ, කොවිඩ් ත්ත්තවය හමුවේ, බඳවා ගත් අභ්‍යාසලාභී උපධිධාරීන් 58,000 කට ආසන්න පිරිසක වෙනුවෙන් සකස් කළ විශේෂ පුහුණුව නිසි ලෙස ලබාදීමට නොහැකිවූ බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *