පහසුවෙන් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමට හැකිවන පරිදි පනත සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය

Local

දැනට බලපැවැත්වෙන 1950 අංක 09 දරන ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමේ පනතේ විධි විදාන අනුගමනය කිරීමේදී විශාල කාලුඅක් ගතවීම හේතුවෙන් එකී පනත වර්තමාන අවශ්‍යතාවන්ට ගැලපෙන පරිදි වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට ඉඩම් අමාත්‍යවරයා කල යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන කඩිනම් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා 1950 අංක 09 දරන ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමේ පනතට අනුව දීර්ඝ කාලයක් ගතවන බැවින් ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමට ගතවන කාලය අවම කරමින් සරල ක්‍රමවේදයක් යටතේ ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමටත් ඒකීය ක්‍රමවේදයක් යටතේ වන්දි ගෙවීමටත් හැකි වන පරිදි මෙම පනත සංශෝධනය කිරීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *