පිළිකා තෙල් ආනයනකරුවන් BCC අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය මිලදී ගැනීමට සැරසේ

Breaking News

දේශීය පොල් තෙල් කර්මාන්තකරුවන් ආරක්ෂාකිරීම සඳහා අමාත්‍යය විමල් වීරවංශ මහතා ඉදිරිපත් කළ අමාත්‍යය මණ්ඩල පත්‍රිකාව අනුව පොල් තෙල් ආනයනය වෙනුවට කැබලි කළ පොල් ආනයනය කොට පොල් තෙල් නිපදවීම මගින් තෙල් වලට අමතරව පුන්නක්කු අපනයනය කොට විදේශ විනිමයෙන් කොටසක් නැවත උපයා ගැනීමට මෙන්ම ගුණාත්මක තෙල් වෙළෙඳ පොළ ඉදිරිපත්කිරීමට හැකියාව ලැබේ.

ඒ අනුව එම පොල් කැබලි ආනයනය වගකීම පවරා ඇත්තේ රජයට අයත් බී සී සී ආයතනයටය. නමුත් එසේ දේශීයව පොල් තෙල් නිපදවීමේ ක්‍රියාවලියට විරුද්ධව කටයුතු කටයුතු කරණ තෙල් ආනයනය කරුවන් විසින් මිළදී ගත් යම් නිළධාරින් පිරිසක් එම ක්‍රියාවලිය කඩාප්පල් කිරීමට කටයුතු කරණ බව වාර්තාවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *