දැරණියගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති අත් අඩංගුවට…

Breaking News

දැරණියගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ලක්ෂ්මන් රාජකරුණා පොලිස් අත් අඩංගුවට පත්ව තිබේ. ඒ ජල සම්පාදන මණ්ඩලයෙන් සොරකම් කරන ලද ජල මීටර් 98ක් තමන් සන්තකයේ තබාගැනීමේ චෝදනාව මතයි.
ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට අයත් ජල මීටර් 500ක් පමණ කිසියම් පිරිසක් විසින් සොරකම් කළ බවට මින් පෙර වාර්තා විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *