ග්‍රාම නිලධාරීන්ට-සමෘද්ධි-කෘෂි- නිලධාරීන්ට දී නෑ: ආණ්ඩුව එන්නත දීලා තියෙන්නේ හිතවතුන්ට (VIDEO)

Political

ආණ්ඩුව එන්නත ලබා දී ඇත්තේ හිතවතුන්ට බව සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින් බණ්ඩාර මහතා චෝදනා කළේය.

ඒ මහතා පෙන්වා දුන්නේ කිසිදු ග්‍රාම නිලධාරීවරයෙකුට, කෘෂි නිලධාරීවරයෙකුට, සමෘද්ධි නිලධාරීවරයෙකුට, පර්යේෂණ නිලධාරීවරයෙකුට හෝ සංවර්ධන නිලධාරීවරයෙකුට මෙම එන්නත ලබා දී නැති බවකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *