පසුගිය මාසයේ භාණ්ඩ මිල ලාවට වැඩි වී ඇති බව මහ බැංකුව කියයි…

Uncategorized

පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේදී කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ සුළු වැඩිවීමක් සිදුව ඇති බව මහ බැංකු නිවේදනයකින් හෙළිකර තිබේ.

එම නිවේදනයට අනුව එම මාසයේදී ආහාර කාණ්ඩයේ මිල ඉහළ යාම 0.91%ක් බව දැක්වේ. සමස්තයක් වශයෙන් සැප්තැම්බර් මාසයට වඩා ඔක්තෝබර් මාසයේදී 7.6% දක්වා උද්ධමනය ඉහළ ගොස් ඇති බව එම වාර්තාවේ දැක්වේ. ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ වැඩි වීම 1.03%ක් බව සඳහන්ය.

මෙම මිල දර්ශකවල අඩංගු නොවන භාණ්ඩ මිල විශාල වශයෙන් ඉහළ යාමේ ප්‍රවනතාවක් වෙළඳපොළේ පවතියි. එවැනි පසුබිමක නිල දර්ශකවල සුළු වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කර ඇත්තේ පසුගිය සැප්තරම්බර් මාසයේ 5.7% සිට ඔක්තෝබර් මාසය වනවිට 7.6%ක් දක්වා වැඩි වූ බවය. කෙසේ වෙතත් මෙම වර්ශයේ ඉහළම උද්ධමනය ඔක්තෝබර් මාසයේ වාර්තා වූ බව නිල නිවේදනයේ සඳහන්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *