ලසන්ත අලගියවන්නත් පොසිටිව්

Local

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතාට කොවිඩ් 19 ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වී තිබේ.

ඔහුට ඇතිවූ අසනීප තත්ත්වයකින් අනතුරුව කරන ලද පරීක්ෂණයකදී ඔහු මෙසේ කොවිඩ් ආසාදිත බවට තහවුරු ව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *