අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිසම හරහා විමල් කොටු කරගැනීමේ මෙහෙයුම් ඇරඹෙයි

Political

2010 -2014 කාල වකවානුවේ හිටපු අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ යටතේ පැවති රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ   වාහන පරිහරණය කළ ආකාරය ගැන අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසම පූර්ණ පරීක්ෂණයක් මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇත.

ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ ප්‍රවාහන කළමනාකාරවරයා  අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත කැඳවා මේ පිළිබඳව දීර්ඝ ලෙස ප්‍රශ්න කර  ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබේ.

රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවට විමල් වීරවංශ යටතේ පාලනය වනකාලය තුළ එහි වාහන රැසක් අයථා ලෙස පරිහරණය කර ඇති බවට ලැබී තිබෙන පැමිණිලිවලට අනුව මෙම පරීක්ෂණ සිදුකරගෙන යන බව අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *