විදුලි බිල වැඩි කිරීමේ යෝජනාව අද කැබිනට් මණ්ඩලයට

Local

විදුලි බිල වැඩි කිරීම පිළිබඳ යෝජනාව අද (06) කැබිනට් මණ්ඩලයට යොමුකරන බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

විදුලි බල මණ්ඩලය ලබන අසීමිත පාඩුව අඩුකර ගැනීම සඳහා මෙලෙස විදුලි ඉහළ දැමීමේ යෝජනා සකස් කර ඇති බව එහි සභාපති එම්.එම්.සී. ෆර්ඩිනැන්ඩු මහතා පවසයි.

මේ වනවිට විදුලි බල මණ්ඩලයේ වාර්ෂික ආදායම රුපියල් බිලියන 276කි.

එහි දළ වියදම රුපියල් බිලියන 750 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *