චීන යුවාන් වලින් විදෙස් ණය ගෙවා ගන්න නම් එය ඩොලර් කරන්න ඕන අර්බුදය එන්නේ යුවාන් ඩොලර් කරන්න යාමේදීයි

චීන විනිමය හුවමාරු පහසුකමෙන් ලැබෙන ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.5 ක් පමණ වන මුදල් ලැබෙන්නේ චීන මුදල්වලින් නිසා ඇමෙරිකානු ඩොලර්වලින් ලබාගත් අපේ විදෙස් ණය ගෙවීමට ඒවා යොදාගත නොහැකි යැයි ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධිපති ආචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඒ. විජේවර්ධන මහතා පැවසීය. ‘‘මේ චීන මුදල් අපේ විදේශ ණය ගෙවීමට යොදා ගැනීමට නම් ඒවා ඩොලර් බවට පරිවර්තනය […]

Continue Reading